Основними завданнями Управління є забезпечення реалізації в області державної політики у молодіжній сфері, сферах фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання, оздоровлення та відпочинку дітей.

Управління відповідно до покладених на нього завдань забезпечує:

1) формування на території області державної політики у сфері фізичної культури та спорту, молодіжної сфери, національно-патріотичного виховання, оздоровлення та відпочинку дітей;

2) розроблення та виконання обласних комплексних та цільових програм розвитку фізичної культури та спорту, молоді, національно-патріотичного виховання, оздоровлення та відпочинку дітей;

3) організацію та проведення інформаційних заходів, спрямованих на підтримку національно-патріотичного виховання, молоді, популяризацію здорового способу життя, фізичної культури і спорту, рівня правової культури молоді;

4) у межах повноважень, передбачених законом, вжиття заходів для формування у молоді відповідального ставлення до планування сім’ї, підготовки молоді до сімейного життя, формування в неї розуміння важливості ролі сім’ї, виховання дітей для розвитку держави та забезпечення соціальної злагоди;

5) проведення в області заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового способу життя, гуманістичних цінностей, національної свідомості та патріотичних почуттів молоді, організацію її змістовного дозвілля,     проведення      інформаційно-просвітницької    роботи   з  протидії поширенню у молодіжному середовищі соціально небезпечних захворювань;

6) виконання програми “Молодіжний працівник”, здійснення заходів з підготовки і підвищення кваліфікації фахівців (спеціалістів, волонтерів, активістів, тренерів і мультиплікаторів) у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання;

7) координацію заходів з питань соціального становлення та розвитку молоді, а також розвитку дитячого, дитячо-юнацького спорту, резервного спорту, масового спорту, спорту вищих  спортивних досягнень, службово-прикладного та військово-прикладного спорту, спорту осіб з інвалідністю, спорту ветеранів;

8) вжиття разом із заінтересованими органами виконавчої влади заходів для розвитку мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів олімпійської підготовки, закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, здійснює організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;

9) організацію і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

10) організацію роботи з підготовки спортивного резерву; діяльність штатної спортивної команди резервного спорту;

11) надання відповідно до чинного законодавства дитячо-юнацьким спортивним школам першої категорії;

12) проведення відповідно до чинного законодавства атестації тренерів (тренерів-викладачів) закладів фізичної культури і спорту для визначення їх професійної підготовленості, присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії на основі результативних показників спортсменів, підготовку яких вони здійснювали;

13) здійснення у визначених чинним законодавством випадках заходів щодо соціального захисту спортсменів, зокрема спортсменів з інвалідністю, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців з фізичної культури і спорту;

14) дотримання фізкультурно-оздоровчими і спортивними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури і спорту;

15) підготовку і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів;

16) затвердження в установленому порядку Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів області на рік, формування і затвердження календарних планів проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;

17) затвердження положень та регламентів проведення обласних змагань з видів спорту, заявок на участь команд з видів спорту у змаганнях;

18) організацію і проведення заходів, передбачених календарними планами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури і спорту;

19) організацію проведення інформаційно-просвітницьких, культурно- освітніх, методичних та науково-практичних семінарів, семінарів-тренінгів, таборів, змагань, акцій, засідань за круглим столом, конференцій, форумів, конкурсів, інших заходів;

20) здійснення в межах повноважень заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, віднесених до його компетенції;

21) здійснення відповідно до законодавства заходів щодо запобігання та виявлення корупції; організацію проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави;

22) реалізацію в межах повноважень державної політики стосовно державної таємниці;

23) ефективне, результативне та цільове використання бюджетних коштів;

24) надання адміністративних послуг у випадках та в порядку, визначених чинним законодавством.